Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Estatuts de l'Associació
Els presents estatuts de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida corresponen al text aprovat per l'Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 20 de juny de l'any 2000 i són la primera modificació dels estatuts (d'acord amb l'article 12, punt 1r, de la llei 71/1997, de 18 de juny) pels quals s'ha regit l'Associació des del 23 de febrer de 1973, dia en el qual va ser oficialment reconeguda amb el número 145 del Registro Provincial de Asociaciones, finalitzant així el seu procés constituent endegat el 28 de desembre de 1972.

CAPÍTOL I

Denominació, fins, durada, domicili i àmbit territorial.

Article 1.

L'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida es constitueix segons la legislació vigent sobre Associacions Civils de caire cultural i artístic, i funcionarà d'acord amb allò que diguin els presents estatuts, i en el seu defecte tal com es contempli a la legislació sobre Associacions.

Article 2.

L'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida es proposa els següents objectius i fins específics, si bé podrà en tot moment ampliar-los a aquells que en l'àmbit cultural i artístic tinguin relació amb la presència física, cultural, social i religiosa de la Seu Vella de Lleida, així com tota mena d'actuacions que directament o indirectament hi tinguin relació.

Aquests fins són:
 1. Fomentar i promoure el coneixement i la difusió de tots els aspectes del conjunt monumental del turó de la Seu Vella, tant en l'àmbit local, com en l'universal.
 2. Contribuir a l'estudi artístic, històric, arqueològic, arquitectònic, religiós, social, etc., de tot el conjunt monumental del turó de la Seu Vella i de la seva zona d'influència.
 3. Promocionar i patrocinar la reconstrucció material del citat conjunt monumental, així com dignificar, defensar, protegir i contribuir a la seva revitalització.
 4. Aconseguir ajuts econòmics d'organismes, entitats, particulars, associacions, etc., per a la reconstrucció i rehabilitació progressiva i ordenada del conjunt monumental, així com destinar les aportacions que l'Associació disposi a la consecució dels fins indicats.
 5. Cooperar amb estreta col·laboració amb els propietaris, administradors, regents i usufructuaris del conjunt monumental del turó de la Seu Vella, per tal que es puguin realitzar totes aquelles actuacions que beneficiïn al conjunt monumental.

Article 3 .

L'àmbit d'acció de l'Associació és el territori corresponent a les comarques de Lleida i la seva duració serà ilimitada.

Article 4.

El domicili social de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida és actualment al carrer Canonge Gonzàlez, número 20 de la ciutat de Lleida.
 

CAPÍTOL II

Dels socis

Article 5.

Poden ser socis de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida totes aquelles persones que ho sol·licitin i que siguin acceptades per la Junta Directiva, així també com aquelles que puguin ser proposades o nomenades per aquest òrgan directiu.

Article 6.

Els socis seran de quatre tipus:

1. Socis de Número: Són aquelles persones físiques que efectuen el pagament de la quota general.

2. Socis Familiars:
 1. Són aquelles persones físiques que tenen agregat un o més beneficiaris, els quals podran ser solament l'altre membre de la parella i els seus descendents o ascendents immediats, però sempre que convisquin en el domicili familiar.
 2. A aquests socis els hi correspon el pagament d'una quota superior a la dels socis de Número i inferior a la dels socis Protectors.
 3. La persona titular serà considerada a tots els efectes com un soci de Número. Els beneficiaris no tindran dret a vot però gaudiran d'aquells avantatges que determini la Junta Directiva.
3. Socis Protectors: Són aquelles persones físiques o jurídiques que paguen una quota superior al doble de la dels socis de Número.

4. Socis d'Honor: Són aquelles persones físiques o jurídiques que per la seva especial dedicació o col·laboració als objectius de l'Associació mereixin aquesta distinció.

Article 7.

Es perd la condició de soci:
 1. A petició de l'interessat.
 2. Per defunció.
 3. Per manca de pagament de la quota establerta.
 4. Per anar en contra dels objectius de l'Associació o per no complir allò que diuen aquests estatuts.

Article 8.

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà, o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Article 9.

Els drets dels socis són:
 1. Tenir veu i vot a les Assemblees Generals.
 2. Prendre part en totes les activitats de l'Associació.
 3. Gaudir de les distincions i avantatges que s'aconsegueixin.
 4. Poder ser elegit per a qualsevol càrrec de l'Associació.
 5. Identificar-se públicament com a tal.
 6. Dirigir-se a la Junta Directiva.
 7. Els socis menors d'edat no tindran vot ni podran formar part de la Junta Directiva.
 8. Les persones jurídiques delegaran en una persona física la seva representativitat. Aquesta persona serà considerada a tots els efectes com un soci de Número, amb l'excepció de poder ocupar qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva.

Article 10.

Els deures dels socis són:
 1. Treballar pels objectius de l'Associació.
 2. Participar en la vida de l'Associació.
 3. Pagar la quota corresponent.
 4. Respectar i obeir els acords de l'Assemblea General.
 5. Col·laborar amb la Junta Directiva.

CAPITOL III

Dels òrgans directius

Article 11.

L'Associació serà regida pels següents òrgans directius:
 1. L'Assemblea General de Socis.
 2. La Junta Directiva.

Article 12.

L'Assemblea General de Socis serà l'òrgan sobirà de l'Associació.
 1. Marcarà les directrius a seguir.
 2. Dictarà les normes generals.
 3. Eligirà la Junta Directiva.
 4. Es reunirà el primer trimestre de cada any en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que sigui legalment convocada.
 5. En sessió ordinària serà convocada pel president de la Junta Directiva, mitjançant citació personal i amb un mínim de quinze dies naturals d'antelació, indicant l'ordre del dia, el lloc i l'hora de la reunió.
 6. En sessió extraordinària serà convocada pel president de la Junta Directiva, amb un mínim de 8 dies d'antelació. També quan ho exigeixin almenys un 20 per cent dels socis en ús dels seus drets, mitjançant escrit adreçat al president, on constin els seus números de DNI i les signatures respectives, així com l'ordre del dia corresponent. L'Assemblea haurà de celebrar-se dins els 30 dies naturals que segueixin a la recepció del citat escrit.
 7. L'Assemblea General estarà, legalment constituïda sigui quin sigui el nombre de socis presents.
 8. Els acords es prendran per votació dels socis presents a l'Assemblea General. Serà suficient la majoria simple i en cas d'empat el vot del president serà decisori. Les votacions seran secretes si així ho demana qualsevol dels socis presents i sempre que afecti a persones.

Article 13.

La Junta Directiva és l'òrgan de govern per delegació de l'Assemblea General.
 1. Comptarà com a mínim amb els següents membres: president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer, vicetresorer i quatre vocals.
 2. El mandat serà de quatre anys i els càrrecs es renovaran per meitats cada dos anys. Els membres sortints podran ser reelegits.
 3. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà, per l'Assemblea General.
 4. Tots els càrrecs són honorífics i gratuïts.
 5. La Junta Directiva es reunirà al menys un cop al trimestre i serà convocada pel president.
 6. La Junta Directiva prendrà els seus acords per votació i en majoria simple. En cas d'empat el president tindrà, el vot decisori.
 7. La Junta Directiva s'assessorarà d'aquells socis que per la seva professió o coneixements puguin donar la informació o la opinió adient per a la bona marxa de l'Associació.

Article 14.

Les funcions de la Junta Directiva són:
 1. Proposar a l'Assemblea General les línies de treball.
 2. Programar i dirigir totes les activitats.
 3. Elaborar els pressupostos.
 4. Distribuir els fons per les diferents activitats.
 5. Aprovar les normes i els reglaments de règim interior.
 6. Acordar l'admissió i la baixa dels socis.
 7. Proposar a l'Assemblea General les quotes dels socis.
 8. Presentar anualment la memòria i l'estat de comptes.
 9. Atorgar honors i disticions.
 10. Vetllar pel cumpliment d'aquests Estatuts i resoldre allò que no estigui previst per tal d'atendre els objectius de l'Associació.

Article 15.

Les funcions del president són:
 1. Ostentar la representació de l'Associació.
 2. Convocar, presidir i dirigir tota classe de reunions dels òrgans directius.
 3. Determinar els assumptes a tractar en cada reunió.
 4. Donar el vistiplau a les actes de les reunions celebrades.
 5. Ordenar els pagaments que s'hagin de fer i operar bancàriament.
 6. En cas de necessitat i per absència serà sustituït pel vicepresident.

Article 16.

Les funcions del secretari són:
 1. Actuar com a tal en totes les reunions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General.
 2. Redactar l'ordre del dia de les reunions.
 3. Portar el llibre d'actes.
 4. Portar el llibre de registre dels socis.
 5. Expedir i certificar els documents referents als acords presos per la Junta Directiva o per l'Assemblea General amb el vistiplau del president.
 6. Custodiar la documentació.
 7. Atendre la correspondència.
 8. Aquelles que li siguin designades per la Junta Directiva pel millor funcionament de l'Associació.
 9. En cas de necessitat i per absència serà sustituït pel vicesecretari.

Article 17.

Les funcions del tresorer són:
 1. Ser depositari dels fons de l'Associació.
 2. Portar els llibres d'inventari i de comptes.
 3. Extendre els rebuts de les quotes dels socis.
 4. Extendre els rebuts dels ingressos produïts.
 5. Retre els comptes a la Junta Directiva i a l'Assemblea General.
 6. Efectuar els pagaments que tingui que efectuar l'Associació amb l'autorització del president.
 7. Redactar anualment el balanç i l'inventari.
 8. Aquelles que li siguin designades per la Junta Directiva pel millor funcionament de l'Associació.
 9. En cas de necessitat i per absència serà sustituït pel vicetresorer.

Article 18.

Les funcions dels vocals seran aquelles que els siguin assignades pel president.

 

CAPÍTOL IV

Patrimoni i recursos

Article 19.

El patrimoni fundacional de l'Associació no és superior a la quantitat d'un milió de pessetes (6.010,121 euros).

Article 20.

L'import del pressupost anual serà aquell que designi la Junta Directiva i degudament aprovat per l'Assemblea General Ordinària.

Article 21.

Els recursos econòmics de l'Associació consistiran en:
 1. Quotes dels socis.
 2. Donatius, subvencions i llegats que es puguin rebre.
 3. Les rendes que es puguin obtenir dels seus béns i els beneficis que s'aconsegueixin en l'organització d'actes, venda de publicacions, etc.

CAPÍTOL V

Dissolució

Article 22.

L'Associació es dissoldrà, a més d'allò que marqui la llei, per voluntat dels seus socis. Aquesta voluntat es manifestarà en una Assemblea Extraordinària a la qual hauran estat convocats tots els socis per carta certificada i amb acusament de rebut o sistema similar. L'acord s'haurà de prendre amb un mínim del setanta-cinc per cent del número total de socis assistents.

Article 23.

Dissolta l'Associació i liquidats els deutes existents, els fons restants, hauran de ser donats a una institució, que hagi aprovat l'Assemblea Extraordinària, amb el compromís de ser destinats íntegrament a la recuperació del conjunt monumental del turó de la Seu Vella de Lleida. D'això se n'encarregarà la comissió liquidadora que es crearà per aquesta finalitat, nomenada per la Junta Directiva amb la ratificació de l'Assemblea de socis.
pujar