Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 




Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions




Portada
 
Entitat transparent en la seva gestió

Espai obert amb motiu de l'entrada en vigor de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern

Creació

L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida té el seu origen en una primera reunió celebrada el dia 26 d’octubre de 1972 a la Canonja. Aquesta reunió va donar pas a una segona celebrada el 28-12-1975 en la qual s'aprovaren uns primers estatuts i s'acordà la constitució formal de l'Associació, cosa que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 1973.

L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida va ser inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 145. Igualment està inscrita en el registre municipal de Lleida d’Associacions amb el número 82.

L’any 2000 es va fer una modificació dels estatuts pels quals es regeix l’Associació, la primera des dels inicis.

La Junta Directiva està composta de presidència, secretaria, tresoreria i vocals, essent renovada per mitats cada dos anys. El càrrec a la Junta té una durada de 4 anys, podent ser reelegits els seus membres.


Acta de la reunió de 28-12-1972

Àmbit econòmic

En el mes de març té lloc anualment l’Assemblea General Ordinària, en la qual s’aproven els comptes anuals de l'any anterior i el pressupost per a l’any en curs.

El pressupost amb el que s’està treballant durant aquest any 2018 és de 33.820,- euros.

La gran part dels ingressos prové directament de les quotes de socis, venda de les publicacions pròpies i aportacions privades.

Tot i així, habitualment s'obtenen subvencions per la realització d’activitats.

Durant l'any 2017, l'Institut d'Estudis Ilerdencs va concedir una subvenció de 1.468,80 euros en la línia Ajuts a projectes culturals, i que es va destinar íntegrament a les activitats realitzades al voltant del Dia de la Seu Vella, i els premis Seu Vella d'aquell any, essent que el pressupost total previst per aquestes activitats va ser de 8.480,- euros.

En 2018 la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció d'11.000 euros per a la contractació en pràctiques d'una persona jove llicenciada durant 6 mesos.


Campanya I ara... toquen les campanes

A finals de l'any 2013 l’Associació va engegar un important i engrescador projecte, en col·laboració amb el Consorci del Turó de la Seu Vella i de la resta d’entitats que composen el Consell Cívic i Social del Consorci, la restauració i reubicació de les campanes. Amb un pressupost, en la primera fase, de 60.000 euros, que es pretenen aconseguir amb les aportacions i donacions de persones privades, empreses i altres entitats culturals, socials, esportives i de tot tipus.

En el mes de febrer de 2014 es va obrir un compte especial a Banc de Sabadell que es destinarà única i exclusivament a aquest projecte iniciant una campanya per recollir donacions, amb l’al·licient que un percentatge important d'aquestes donacions es poden deduir de l'IRPF i de l'Impost de Societats en ser l'Associació declarada d'Utilitat Pública.

En data 31 de desembre de 2017, el saldo d'aquest compte era de 19.545,26 euros, entre els quals es compten els 6.000 euros que va aportar directament l’Associació l'any 2014.

Fins al moment, les despeses de preparació, documentació, projecte i baixada de la Mònica han suposat 7.129 euros.


pujar